Geschreven op vrijdag 19 maart 2021

Aanbesteding werk Herinrichting Kapellerlaan

Op 25 februari 2021 zijn de aanbiedingen van de aannemers ontvangen. Deze zijn daarna beoordeeld en op maandag 15 maart is het voorlopig gunningsbesluit bekend gemaakt aan de aannemers die een aanbieding hebben gedaan. Aannemer BLM Wegenbouw BV uit Wessem heeft vooralsnog de opdracht tot het werk Herinrichting Kapellerlaan verworven. Als er geen bezwaren worden ontvangen kan het werk vanaf 6 april 2021 definitief aan aannemer BLM opgedragen worden.

Plan van aanpak beoogde aannemer werk

Zoals verteld moesten alle inschrijvers een plan van aanpak indienen. Hierin staat hoe zij de uitvoering van het werk vorm gaan geven. Omdat de opdracht nog niet verstrekt is, geven we nu alleen de hoofdlijnen van de planning en fasering uit het plan van aanpak van BLM. Als het werk definitief is opgedragen volgt uitgebreide informatie over de uitvoering.

Start met kruispunt Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat

Zoals in het contract voorgeschreven wordt als eerste het kruispunt Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat uitgevoerd. BLM heeft de uitvoering van deze werkzaamheden gepland vanaf eind juni tot eind juli 2021. De periode tot aan de start van de uitvoering wordt door de aannemer gebruikt om het werk voor te bereiden. Zo worden dan materialen besteld en wordt iedereen geïnformeerd over de werkzaamheden. In augustus en september zijn de werkzaamheden gepland op de Heinsbergerweg en op de Roeroever van de Kapellerlaan. In de bouwvakantie vanaf zaterdag 14 augustus tot en met zondag 5 september 2021 wordt niet gewerkt. De wegen zijn dan gewoon open voor verkeer.

Werk aan de Kapellerlaan

Van begin oktober tot en met december 2021 is de herinrichting van de Kapellerlaan tussen de Kapellerpoort en de spoorwegovergang gepland. In de kerstvakantie, vanaf zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 wordt niet gewerkt en is de weg open voor verkeer. Vanaf maandag 10 januari 2022 tot en met juli 2022 wordt de Kapellerlaan tussen de spoorwegovergang en de Kapel in ’t Zand heringericht. Als alles goed gaat en volgens planning verloopt zijn alle werkzaamheden dus voor de zomervakantie van 2022 klaar.

Parkeren

In zijn plan van aanpak heeft aannemer BLM verder uitgebreid aandacht besteed aan onder andere vervangende parkeergelegenheid, het voorkomen van hinder en de communicatie tijdens de uitvoering. Als het werk na 6 april wordt opgedragen aan BLM wordt daarna iedereen uitgebreid geïnformeerd over de aanpak van de uitvoering.

Hergebruik boomstammen Kapellerlaan

Van 17 tot 19 februari zijn de bomen op de Kapellerlaan verwijderd om het broedseizoen voor te zijn. Via een bewonersbrief, nieuwsbrieven en overleg is iedereen zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van hoe deze werkzaamheden gingen verlopen. De uitvoering heeft dan gelukkig ook niet tot problemen geleid.

Zoals besproken met de klankbordgroep en Wijkapel zijn voor de vrijgekomen boomstammen veel bestemmingen gevonden voor hergebruik. Zo zijn er boomstammen of delen daarvan gegaan naar de speeltuin Kitskensberg, de scouting Kitskensberg, de Donderse Moestuin en de Synergieschool Roermond. Lopende de uitvoering zijn daar nog enkele bestemmingen bijgekomen en zijn delen van de boomstammen ter plaatse uitgereikt aan bewoners die daar belangstelling voor hadden.

Een belangrijke herbestemming was voor het verder inrichten van de informele buurtplek aan het Lief-Vrouwenveld. In samenwerking met mensen uit de buurt hebben een hoop stammen hier een plek gevonden. Ook is een deel van de stammen hier opgeslagen voor hergebruik later.


Eerste aanplant nieuwe bomen

Op vrijdag 19 februari zijn 6 bomen in de Prinses Marijkestraat geplant. Zo is gelijktijdig met het verwijderen van de bomen ook een eerste begin gemaakt met de compensatie ervan.

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons