Geschreven op vrijdag 19 juni 2020

Geachte heer, mevrouw,

In vervolg op de nieuwsbrief van 19 maart 2020 ontvangt u hierbij een nieuwe nieuwsbrief met de laatste stand van zaken en planning van het project Herinrichting Kapellerlaan.

Het college heeft het definitief plan vastgesteld

Met het vaststellen van het definitieve plan door het college van B&W van Roermond op dinsdag 16 juni 2020 is een grote stap vooruit gezet in het project Herinrichting Kapellerlaan. Op basis van dit definitieve plan gaan we nu aan de slag met de verdere technische uitwerking, het aanvragen van vergunningen en het opstellen van het contract voor de uitvoering van het werk.

Naast de herinrichting van de Kapellerlaan omvat het plan ook de 30 km verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en de aanpassing van de kruisvlak Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat met nieuwe verkeerslichten. Samen met het definitieve plan heeft het college ook vastgesteld de bijhorende verkeersbesluiten voor de Kapellerlaan en Heinsbergerweg, de beantwoording van de inspraakreacties en zienswijzen op de verkeersbesluiten en hoe het werk aanbesteed moet worden. De definitieve verkeersbesluiten worden 6 weken ter inzage gelegd vanaf woensdag 24 juni 2020.

De inspraak

De inspraak heeft een duidelijke voorkeur opgeleverd voor de te planten boomsoort en te gebruiken kleuren voor de bestrating in de Kapellerlaan. Het college heeft de inspraakkeuze voor de boomsoort Tilia Cordata ‘Greenspire’ (Linde) en voor bestrating in bruine ‘nostalgische’ kleuren overgenomen.


De overige ontvangen inspraakreacties en zienswijzen gingen voornamelijk over de situatie bij bepaalde inritten, de voor- en nadelen van de boomsoorten, het niveau van fietscomfort, oversteeksituaties, duurzaamheid en verwachtingen over de verkeerssnelheid, verkeersdrukte en het geluidbeeld bij de klinkers. Op basis van de inspraakreacties en gevoerd overleg is het plan na de inspraak verder uitgewerkt en verbeterd tot het nu vastgestelde definitief plan. Overleg is gevoerd met Arriva, diverse bewoners, de fietsersbond en ProRail.

Aanpassingen plan

In hoofdzaak is het plan gelijk gebleven aan het inspraakplan. De belangrijkste wijzigingen zijn de verkeersmaatregel bij de aansluiting Heinsbergerweg – Sint Wirosingel en de optimalisatie van de parkeer- en bomenstrook op de Kapellerlaan.

Bij de inspraak kwam duidelijk naar voren dat op enkele locaties de indeling van parkeervakken en bomen ten opzichte van inritten beter kon. Om zekerheid te verkrijgen zijn najaar 2019 alle inritten op de Kapellerlaan nauwkeurig ingemeten. Ook kwam uit het overleg met Arriva naar voren dat de twee bushaltes tussen het Lief Vrouweveld en de Prins Bernhardstraat zeer weinig op- en afstapbewegingen kennen en kunnen vervallen. Dit mede omdat dichtbij andere bushaltes beschikbaar zijn, nabij de Pappelhof en in de Prins Bernhardstraat. Vandaaruit is de indeling van de parkeer- en bomenstrook op de Kapellerlaan opnieuw bekeken en verder geoptimaliseerd.

Een vergelijking tussen de huidige situatie, het inspraakplan en het definitief plan in bomen en parkeerplaatsen geeft het volgende overzicht:

Plan

save_alt Plan Kapellerlaan

Bij de 8 parkeervakken minder moet bedacht worden dat alle parkeervakken nu wel de vereiste lengte hebben en dat de huidige problemen met geparkeerde auto’s voor inritten worden voorkomen. Tevens is nu het verkeerszicht bij kruispunten en inritten belangrijk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. En zoals ook bij de inspraak aangegeven is voor de nieuwe bomen van belang dat deze nu zowel boven- als ondergronds de ruimte krijgen om volledig te kunnen uitgroeien tot monumentale bomen met volle kruinen. Hiermee wordt het door iedereen gewenste klassieke laanbeeld in de Kapellerlaan, dat lang in stand kan blijven, bereikt.

Bij de Sint Wirosingel omvat het inspraakplan als entree van het 30 km gebied een plateau bij de Javastraat en een wegversmalling. Dit is in het definitief plan veranderd waarbij een poortconstructie tussen de rotonde en de Javastraat nu de entree van het 30 km gebied is. Het plateau bij de Javastraat is daarbij vervallen. Ook de aansluiting van de Heinsbergerweg op de Sint Wirosingel is gewijzigd en verkeersveiliger gemaakt door het kruispunt aan te passen en te voorzien van een plateau. Ook is hier een bushalte verplaatst waardoor deze nu buiten de fietsroute ligt.

Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen in het plan zijn gedaan bij de spoorwegovergang waar de plateauvlakken zijn verlengd tot op 30 m vanaf het spoor. Dit moet vanuit spoorveiligheid eventuele vertragingen bij het afrijden door autoverkeer van de spoorwegovergang voorkomen. Vanuit het funderingsadvies en kostenbesparing is het technisch ontwerp van de twee uitzichtpunten op de Roeroever aangepast. De vormgeving is vrijwel gelijk gebleven alleen worden de plateaus niet half overhangend maar geheel op de ondergrond gemaakt en is de materialisatie meer in lijn gebracht met die van de Kapellerlaan.

De oversteekplaatsen voor fietsers zijn fietsvriendelijker gemaakt door het verwijderen van de verhoogde tussenstrook en ruimere bochtafrondingen. Als laatste worden er meer laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Het bijplaatsen van laadpalen op basis van de groei van het elektrisch rijden is een apart traject en loopt ook buiten het project Kapellerlaan gewoon door.

Wij vinden dat het plan via de inspraak en al het overleg ervoor en erna belangrijk is verbeterd. Wij bedanken dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Speciaal bedanken wij de mensen van de klankbordgroep die veel van hun vrije tijd er aan hebben besteed en wezenlijk hebben bijgedragen aan het tot stand komen en verbeteren van het plan.

Planning

Nu met het besluit van het college van B&W gaan we het plan samen met bureau Royal HaskoningDHV verder uitwerken en detailleren. Dit om het plan geschikt te maken voor het uitvoeringscontract dat moet worden aanbesteed om een aannemer voor de uitvoering te vinden. Het uitwerken gaat vooral om de details in de ondergrondse voorzieningen voor de nieuwe bomen, het nieuwe hemelwaterriool en het onderhoudswerk aan het gemengde riool.

Ook gaan we nu op basis van het definitieve plan de vergunningen aanvragen voor de uitvoering van het werk. Net als de verkeersbesluiten kennen ook uitvoeringsvergunningen procedures met bezwaartermijnen. Ons streven blijft de aanbesteding van het werk en vergunningprocedures nog in 2020 af te ronden en de uitvoering van het werk te starten. De klankbordgroep blijven we betrekken in het verdere traject en als er meer bekend is over de uitvoering van het werk wordt de gehele buurt op de hoogte gebracht.

Laatste mededelingen

Als laatste nog het bericht dat in de Prinses Marijkestraat nog enkele aanvullende boringen worden uitgevoerd ter voltooiing van het bodemonderzoek. En ter informatie dat we momenteel vanwege het coronavirus, net als op veel andere plaatsen, meestal thuiswerken. Tot deze periode voorbij is zijn we daarom alleen per email of mobiele telefoon bereikbaar. Zodra er meer bekend is, houden wij u daarvan via de nieuwsbrieven op de hoogte.

Meer informatie

Informatie over het project Kapellerlaan is te zien op de website van de Gemeente Roermond via http://www.roermond.nl/kapellerlaan. U kunt ook contact opnemen over het project met de heer Goof Fraters of Ruud Janssen van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via telefoon (0475) 359217 / 0475-359814 of per mail: gooffraters@roermond.nl of ruudjanssen@roermond.nl

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons